Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων της υπ' αριθμ. 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035180

 

espa

 

Αθήνα, 25/11/2021

Αριθμ Πρωτ.: 2440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων

Της υπ’ αριθμ. 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ.

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων»

με Κωδ. ΟΠΣ 5035180

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Κ.Κ.» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων» με Κωδ. ΟΠΣ 50356180 που υλοποιείται σύμφωνα με την με Α.Π. 4939/1076/Α3/15.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ8Ψ46ΜΤΛΡ-8ΓΤ) Απόφαση Ένταξης και την με Α.Π. 2793/Β3/642/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΙ246ΜΤΛΡ-ΖΤΓ) 1η Τροποποίηση της πράξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την από 23.09.2021 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
  • Την υπ’ αριθμ 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης
  • Τα υπ’ αριθμ 1/04.11.2021 και 2/12.11.2021 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής -αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης
  • Την από 21.11.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/04.11.2021 και 2/12.11.2021 πρακτικών Επιτροπής επιλογής - αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.