Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της υπ' αριθμ. 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035180

 

espa

 

Αθήνα, 08/11/2021

Αριθμ Πρωτ.: 2433

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων

Της υπ’ αριθμ. 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ.

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων»

με Κωδ. ΟΠΣ 5035180

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Κ.Κ.» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων» με Κωδ. ΟΠΣ 50356180 που υλοποιείται σύμφωνα με την με Α.Π. 4939/1076/Α3/15.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ8Ψ46ΜΤΛΡ-8ΓΤ) Απόφαση Ένταξης και την με Α.Π. 2793/Β3/642/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΙ246ΜΤΛΡ-ΖΤΓ) 1η Τροποποίηση της πράξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ),

Ανακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pokk.omospondia@gmail.com μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 11.11.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021/Π.Ο.Κ.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.