Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

POKK-Logo_597x209

 

Μενάνδρου 54 | Τ.Κ. 10431, Αθήνα

ΤΗΛ: 210-5226806   FAX: 210-5239448

Πληροφορίες: Καλογεροπούλου Ανδρομάχη

pokk.omospondia@gmail.com                         www.pokk.gr

 

Αθήνα 03/05/2022

Αρ. πρωτ.: 2469

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ
(Π.Ο.Κ.Κ.)

 

Προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων» της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035180, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.)
  Διεύθυνση: Μενάνδρου 54, ΤΚ: 10431, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 210 5226806
 1. Τίτλος: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180

 2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 1.387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ. CPV 80000000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και συμπληρωματικού CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης

 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα.

 5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

 6. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ.

 7. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 10 μήνες

 8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 13.876,76 €.

 9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910089). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

 10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.pokk.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
 11. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07-06-2022 και ώρα 18:00.

 12. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-06-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

 13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες

 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

 17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

 18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 19. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28/04/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (Π.Ο.Κ.Κ.)


ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

pokk.gr - ESPA Banner

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.